公舉 công cử
♦ Được cộng đồng tiến cử. ◎Như: đại gia công cử tha vi hội trưởng mọi người cùng cử anh ấy làm hội trưởng.