公認 công nhận
♦ Mọi người thừa nhận, đều cho là đúng.