公里 công lí
♦ Lượng từ đơn vị chiều dài: cây số, tức 1000 m.