兵部 binh bộ
♦ Một trong sáu bộ của chế độ quan chức thời xưa, cầm đầu việc tuyển dụng vũ quan cũng như chính sách tổ chức quân đội. § Thời Tam Quốc, nhà Ngụy đặt ra Ngũ binh thượng thư , thời Tùy Đường thiết lập Binh bộ .