具文 cụ văn
♦ Văn tự chỉ làm hình thức, không có tác dụng thật tế. ◇Hán Thư : Thượng kế bộ, cụ văn nhi dĩ 簿, (Tuyên đế kỉ )
♦ Dùng văn từ biểu đạt. ◇: Tứ viết tận nhi bất ô, trực thư kì sự, cụ văn kiến ý , , (Xuân Thu Tả Thị truyện tự ).