冰消瓦解 băng tiêu ngõa giải
♦ Giá tan ngói vỡ. Tỉ dụ vỡ lở, tan vỡ hoặc thất bại, li tán. ☆Tương tự: vũ tán vân tiêu .