冰炭 băng thán
♦ Giá và than. § Tỉ dụ tính chất tương phản, hai bên không tương dung. ◇Ấu học quỳnh lâm : Lưỡng bất tương đầu, vị chi băng thán , (Quyển tam, Nhân sự loại ) Hai bên không hợp, nói là "băng thán".