冰蘗 băng nghiệt
♦ Nói tắt của thành ngữ ẩm băng thực nghiệt uống băng ăn mầm cây, thường chỉ cảnh kham khổ đói lạnh của người giữ tiết tháo. § Cũng viết là hay là .