冰鏡 băng kính
♦ Nước sông đóng băng, trong sáng như gương.
♦ Chỉ ánh sáng trăng.
♦ Chỉ tròng mắt sáng.