別字 biệt tự
♦ Chỉ chữ viết sai (vì hình âm tương tự với chính tự ). § Cũng gọi là bạch tự .
♦ Tên khác với tên chính gốc (bổn danh ). § Cũng như biệt hiệu , biệt danh .