別白 biệt bạch
♦ Phân biện rõ ràng. ◇Hán Thư : Từ bất biệt bạch, chỉ bất phân minh , (Đổng Trọng Thư truyện ).
♦ Biện bạch, bài bác.