割雞 cát kê
♦ Giết gà.
♦ Tỉ dụ làm việc nhỏ.
♦ Tử Du làm quan tể ở Vũ Thành , đề xướng lễ nhạc (để giáo hóa dân chúng). Khổng Tử cười nói: Cát kê yên dụng ngưu đao (Mổ gà cần chi đến dao mổ bò?). Về sau dùng cát kê chỉ chức huyện lệnh.