功果 công quả
♦ Phật sự, công đức. § Chỉ những việc niệm Phật, tụng kinh, cúng chay, v.v. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Nhân niệm vong phu ân nghĩa, tư lương tố ta trai tiếu công quả siêu độ tha , (Quyển thập thất).
♦ Tùy theo hành vi thiện ác từ trước, nay gặp kết quả báo ứng tốt hay xấu. ◇Tây du kí 西: Tài biến tố giá thất mã, nguyện đà sư phụ vãng Tây thiên bái Phật, giá cá đô thị các nhân đích công quả , 西, (Đệ nhị thập tam hồi).
♦ Công hiệu và kết quả. ◇Quách Mạt Nhược : Giá bổn thư đích công quả như hà, ngã hiện tại bất nguyện tự tụng , (Văn nghệ luận tập , Cổ thư kim dịch đích vấn đề ).