功率 công suất
♦ Vật lí học: Công của vật thể trong một đơn vị thời gian, gọi là công suất . § Ghi chú: Công = lực (đơn vị: Newton) nhân với khoảng cách di chuyển của vật thể (đơn vị: m, mètre). ◎Như: công suất kế máy đo công suất.