功用 công dụng
♦ Công hiệu, hiệu lực. ◇Tăng Củng : Đắc điền khả trị giả nhị thập nhị vạn khoảnh, dục tu canh đồn chi nghiệp, độ kì công dụng hĩ , , (Đồn điền sách ) Được hai mươi hai vạn khoảnh ruộng có thể khai khẩn, muốn sửa đổi nghề cày cấy trồng trọt, đo lấy công hiệu của nó.
♦ Chỉ công năng, tác dụng, sự dùng được việc của một cái gì. ◇Ba Kim : Tại tĩnh tịch đích dạ lí, nhĩ đóa đảo hữu loại tự nhãn tình đích công dụng, lâu hạ đích nhất thiết, tha hảo tượng khán đắc dị thường thanh sở , , , (Diệt vong , Đệ nhị chương).
♦ Do sức người làm ra. ◇Hoa Nghiêm kinh : Giai tự nhiên nhi hành, bất giả công dụng , (Quyển tam thất).
♦ Công phu, trình độ đạt được. ◇Bạch Cư Dị : Tự tòng ủy thuận nhậm phù trầm, Tiệm giác niên lai công dụng thâm , (Vịnh hoài ).