功臣 công thần
♦ Bề tôi có công lao.
♦ Danh hiệu ban cho bề tôi có công (đời Đường, Tống và Minh).
♦ Chỉ người có công góp phần làm xong việc gì hoặc giúp đỡ người nào đó.