功課 công khóa
♦ Ngày xưa, khảo hạch kết quả, thành tích của thuộc hạ, gọi là công khóa .
♦ Phật giáo thuật ngữ: Chỉ việc mỗi ngày tụng kinh, xướng tán, trì chú, v.v.
♦ Mượn chỉ các sự việc phải làm mỗi ngày.
♦ Các việc làm theo thứ tự đã quy định. ◇Hồng Lâu Mộng : Chánh thuyết trước, cát thì dĩ đáo, thỉnh Bảo Ngọc xuất khứ, phần hóa tiền lương, tán phúc, công khóa hoàn tất, phương tiến thành hồi gia , , , , , , (Đệ bát thập hồi) Đương nói thì đến giờ làm lễ. Họ mời Bảo Ngọc ra rót rượu, đốt vàng, cúng tán phúc. Các nghi lễ xong xuôi, Bảo Ngọc mới vào thành về nhà.
♦ Bài học, bài tập (quy định cho học sinh).