勤王 cần vương
♦ Hết lòng hết sức lo việc cho vua. ◇Tấn Thư : Hạ Vũ cần vương, thủ túc biền tri , (Tạ An truyện ) Hạ Vũ tận lực vì vua, chân tay chai đá.
♦ Cứu viện cho vua. § Khi vương thất gặp nạn, dấy binh khởi nghĩa cứu giúp vua. ◇Khổng Thượng Nhậm : Cô thần Tả Lương Ngọc, viễn tại biên phương, bất năng nhất lữ cần vương, tội cai vạn tử liễu , , , (Đào hoa phiến , Khốc chủ ).