包公 bao công
♦ Tức Bao Chửng (998-1061), làm quan đời Tống, tính cương trực, không kiêng nể giới quyền quý, nổi tiếng xử án nghiêm chính. § Còn xưng là: Bao đãi chế , Bao long đồ , Bao thanh thiên .