包工 bao công
♦ Làm khoán. § Tức là làm xong công việc theo yêu cầu và kì hạn đã quy định.
♦ Công việc làm khoán. ◎Như: tha bất tố nhật công hoạt, chỉ tố bao công , .
♦ Người thầu khoán, chủ thầu.