包羅萬象 bao la vạn tượng
♦ Gồm tóm muôn thứ, nội dung phong phú, không thứ gì mà không có. ◎Như: giá gia bách hóa công ti đích hóa vật, chân thị bao la vạn tượng, ứng hữu tận hữu , , hàng hóa của công ti bách hóa gia dụng này thật là bao gồm muôn thứ, không thứ gì mà không có.