半夏 bán hạ
♦ Tên loại cây (pinelta ternata), rễ dùng làm vị thuốc. § Cũng gọi là hòa cô .