半島 bán đảo
♦ Vùng đất ba mặt nhô ra biển, nhưng một mặt còn dính với đất liền.