半影 bán ảnh
♦ Bóng sáng lù mù, không rõ. ◇Cao Tông : Thế lan khuy bán ảnh, Nham quế phát toàn hương , (Cửu nguyệt cửu nhật ).