半斤八兩 bán cân bát lượng
♦ Nửa cân và tám lạng. Tỉ dụ ngang nhau, không bên nào hơn. ◇Vĩnh nhạc đại điển hí văn tam chủng : Lưỡng cá bán cân bát lượng, Các gia quy khứ bất tu sân , (Trương Hiệp trạng nguyên , Đệ nhị thập bát xuất).
♦ ☆Tương tự: các hữu thiên thu , kì cổ tương đương . ★Tương phản: tương khứ huyền thù .