半日 bán nhật
♦ Nửa ngày, một buổi. ☆Tương tự: bán thiên .
♦ Một hồi lâu. ◇Hồng Lâu Mộng : Trụy Nhi thính thuyết, dã bán nhật bất ngôn ngữ , (Đệ nhị thập thất hồi) Trụy Nhi nghe nói, (thừ ra) một lúc không nói năng. ☆Tương tự: bán không , ngận cửu .