半身不遂 bán thân bất toại
♦ Nửa người không cử động được như ý muốn, tức tê liệt nửa người. ☆Tương tự: thiên phế bất nhân , thiên phong , thiên than , thiên cổ .