半途而廢 bán đồ nhi phế
♦ Nửa đường mà bỏ, ý nói làm việc chưa thành công mà bỏ nửa chừng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thần dĩ đắc Kì San chi trại, chánh dục thu công, bất kì bán đồ nhi phế. Thử tất trúng Đặng Ngải phản gián chi kế hĩ , , . (Đệ nhất nhất tứ hồi) Tôi đã lấy được trại Kì Sơn, sắp sửa thành công, không ngờ nửa đường lại bỏ dở. Tất là trúng phải mẹo phản gián của Đặng Ngải.