博大 bác đại
♦ Rộng lớn, quảng đại. ◇Phương Hiếu Nhụ : Thánh nhân chi đạo tuy cao thâm bác đại, nhiên kì yếu bất quá hồ tu kỉ dĩ trị nhân , (Tặng Chu Lí tố tự ) Đạo của thánh nhân dù cao sâu rộng lớn, song chủ yếu chẳng qua là để tu thân trị nhân.