博徒 bác đồ
♦ Bọn cờ bạc. ◇Bạch Cư Dị : Triêu tòng bác đồ ẩm, Mộ hữu xướng lâu kì , (Bi tai hành ) Sáng theo bọn cờ bạc uống rượu, Chiều cùng với đám ca lâu hẹn hò.