博物 bác vật
♦ Hiểu rộng muôn vật, tri thức sâu rộng. ◇Tả truyện : Tấn Hầu văn Tử Sản chi ngôn viết: Bác vật quân tử dã : (Chiêu Công nguyên niên ) Tấn Hầu nghe Tử Sản nói, bảo rằng: Đúng là bậc quân tử uyên bác.
♦ Chỉ chung vạn vật, gồm động vật, thực vật, khoáng vật...