博物學 bác vật học
♦ Khoa học nghiên cứu các loại sự vật trong tự nhiên giới.
♦ Gọi chung khoa học nghiên cứu động vật, thực vật, quáng vật...