卜問 bốc vấn
♦ Xem bói để đoán việc lành dữ. ◇Tam lược : Cấm vu chú, bất đắc vi lại sĩ bốc vấn quân chi cát hung , (Trung lược ).