占驗 chiêm nghiệm
♦ Điềm triệu chiêm bốc.
♦ Xét xem kết quả có ứng nghiệm như dự đoán.