印定 ấn định
♦ Quy định, cố định không thay đổi nữa.