厄難 ách nạn
♦ Tai ách, khổ nạn. ◇Chu Thư : Nhân sanh phú quý, tả hữu hàm ngôn tận tiết, cập tao ách nạn, nãi tri tuế hàn dã , , , (Chu Huệ Đạt truyện ).