及格 cập cách
♦ Đạt tới tiêu chuẩn đã định.
♦ Đúng trình độ.