及瓜 cập qua
♦ Đến mùa dưa chín. § Nguyên chỉ hai người luân lưu đi thú ở một nơi, hẹn mỗi năm tới mùa dưa chín thay phiên cho nhau. ◇Tả truyện : Tề Hầu sử Liên Xưng, Quản Chí Phụ thú Quỳ Khâu, qua thì nhi vãng, viết: Cập qua nhi đại 使, , : (Trang Công bát niên ). § Sau chỉ thay thế nhau khi tới kì hẹn.
♦ Con gái mười sáu tuổi. Phiếm chỉ thành niên. ◇Ngô Sí Xương : Hữu Tra thị nữ giả, niên dĩ cập qua, tuệ trung tú ngoại, cửu thất thị , , , (Khách song nhàn thoại , Tra thị nữ ).