及笄 cập kê
♦ Đến kì cài trâm. Tục cổ Trung Hoa con gái tới tuổi 15 thì cài trâm, tức tới tuổi thành niên. § Sau con gái tới tuổi thành hôn được gọi là cập kê . ◇Thang Hiển Tổ : Niên dĩ cập kê, bất đắc tảo thành giai phối , (Mẫu đan đình ).