及第 cập đệ
♦ Thời khoa cử ngày xưa gọi thi đậu là cập đệ .