及門 cập môn
♦ Đến cửa nhà thầy thụ nghiệp. Sau chỉ học trò, đệ tử. ◇Luận Ngữ : Tòng ngã ư Trần Thái giả, giai bất cập môn dã , (Tiên tiến ) Những môn sinh theo ta (chịu khốn) ở nước Trần, nước Thái, nay đều không còn đến cửa ta nữa.