叛徒 bạn đồ
♦ Bọn người làm loạn, làm phản. ◎Như: bạn đồ bất khả nhiêu thứ .