古文 cổ văn
♦ Chữ viết thời thượng cổ. Phiếm chỉ giáp cốt văn , kim văn , trứu văn và văn tự thông hành ở Lục quốc vào thời Chiến Quốc.
♦ Chỉ điển tịch văn hiến từ đời Tần trở về trước.
♦ Viết tắt của Cổ văn kinh học , một phái (thời Hán) nghiên cứu về cổ thư tiên Tần.
♦ Các thể văn đời Đường Tống.
♦ Phiếm chỉ văn ngôn văn, tức Hán văn thời cổ (đối lại với bạch thoại thời nay). ◇Nho lâm ngoại sử : Nhược hữu thi phú cổ văn cánh hảo liễu, dong nhật tế tế phủng độc , (Đệ tam thập lục hồi).