只要 chỉ yếu
♦ Chỉ cần, miễn là. ◎Như: chỉ yếu nỗ lực, tựu hội thành công , .