召見 triệu kiến
♦ Vua hoặc cấp trên vời hạ thần hoặc cấp dưới lại gặp mặt. ◇Chiến quốc sách : Tần Chiêu Vương triệu kiến, dữ ngữ, đại duyệt chi, bái vi khách khanh , , , (Tần sách tam ) Tần Chiêu Vương vời (Thái Trạch ) lại gặp mặt, cùng bàn luận, rất vui lòng, phong làm khách khanh.
♦ Bộ ngoại giao thông báo yêu cầu đại diện nước ngoài đến thương nghị.