各位 các vị
♦ Các ngài, các ông. ◎Như: các vị độc giả . ☆Tương tự: liệt vị , chư quân , chư vị .