吉人 cát nhân
♦ Người tốt. ☆Tương tự: cát sĩ , thiện nhân . ★Tương phản: ác nhân .