吉夕 cát tịch
♦ Đêm tốt lành, tức đêm tân hôn. ◎Như: cát tịch tân bằng mãn tọa 滿.