吉日 cát nhật
♦ Ngày đầu mỗi tháng âm lịch. § Còn gọi là cát đán .
♦ Ngày tốt, ngày lành. ◇Thi Kinh : Cát nhật Canh ngọ, Kí sai ngã mã , (Tiểu nhã , Cát nhật ) Ngày tốt là ngày Canh ngọ, Đã lựa chọn ngựa cho ta.