告休 cáo hưu
♦ Từ quan về nghỉ, từ chức. ◇Lí Cao : Tri túc cáo hưu, di dưỡng vu gia , (Tế dương bộc xạ văn ).